Všetky služby

Provízia - rezidenčný prenájom

Nárok na províziu nám vzniká podpisom nájomnej zmluvy. Provízia plus DPH sú splatné pri podpise tejto zmluvy alebo - v prípade prenajímateľa - po obdržaní prvej platby nájomného či po obdržaní istiny.

Naše provízie za sprostredkovanie prenájmu sú nasledovné:

Pri dlhodobých prenájmoch (12 mesiacov a viac): províziu hradí ako prenajímateľ nehnuteľnosti, tak nájomca. Každá zo strán hradí províziu vo výške jedného mesačného nájomného (plus DPH)

Pri strednodobých prenájmoch (menej ako 12 mesiacov): províziu hradí ako prenajímateľ nehnuteľnosti, tak nájomca. Nájomca hradí províziu vo výške 20% z celkového nájomného za obdobie uvedené v nájomnej zmluve (plus DPH), nie však viac ako čiastku vo výške jedného mesačného nájomného (plus DPH). Prenajímateľ hradí províziu vo výške 1/12 mesačného nájomného (plus DPH) za každý jeden mesiac z obdobia uvedeného v nájomnej zmluve

▪ Provízia za sprostredkovanie prenájmu v prípade nami spravovanej jednotky je 50% z mesačného nájomného plus DPH