Všeobecné obchodné podmienky

Svoboda & Williams

 

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

upravujúce používanie webových stránok na adrese www.svoboda-williams.sk (ďalej len „Web“) prevádzkovaných spoločnosťou Svoboda & Williams Slovakia s.r.o., IČO: 52 116 344, so sídlom Zuzany Chalupovej 10B, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel B, vložka 133741 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) zo strany návštevníkov (ďalej len „Návštevník“) (ďalej len „Podmienky používania“)

1PREDMET PODMIENOK POUŽÍVANIA

1.1 Prevádzkovateľ umožňuje Návštevníkom používať Web v súlade s týmito Podmienkami používania tak, aby si Návštevníci mohli zobrazovať jeho obsah a prezerať ponuky Prevádzkovateľa týkajúce sa sprostredkovania prenájmu a predaja nehnuteľností prezentovaných na Webe (ďalej len „Ponuky“). Prevádzkovateľ Návštevníkom zároveň prostredníctvom Webu poskytuje možnosť kontaktovať Prevádzkovateľa, respektíve oprávnené osoby Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára v prípade záujmu o Ponuku.

1.2 Web ďalej slúži na prezentáciu ďalších služieb Prevádzkovateľa alebo služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a na zdieľanie článkov Prevádzkovateľa.

1.3 Podmienky používania sú právne záväznou dohodou medzi Prevádzkovateľom a Návštevníkom a Návštevník sa používaním Webu zaväzuje k ich dodržiavaniu. Ak Návštevník nesúhlasí s Podmienkami používania, nemôže Web používať.

2PONUKY

2.1 Ponuky Prevádzkovateľa majú informatívny charakter. Ponuky nie sú návrhom na uzavretie zmluvy. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť Návštevníkovi sprostredkovanie predmetu Ponuky.

2.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Ponuku kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

2.3 Web neumožňuje uzavrieť zmluvu medzi Návštevníkom a Prevádzkovateľom týkajúcu sa Ponuky; prípadnú zmluvu o sprostredkovaní nehnuteľnosti týkajúcu sa Ponuky si Prevádzkovateľ s Návštevníkom dojedná mimo Webu za individuálnych podmienok.

3PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV

3.1 Návštevníci si môžu bezplatne prezerať web. Náklady na prístup k Webu (najmä náklady na internetové pripojenie) nesie Návštevník.

3.2 Návštevníci sa zaväzujú používať Web, jeho obsah a funkcie výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi a týmito Podmienkami používania. Návštevníci nie sú oprávnení používať Web na akýkoľvek iný účel alebo akýmkoľvek iným spôsobom; Návštevník nesmie najmä:

3.2.1 pri používaní Webu alebo v jeho dôsledku porušovať akékoľvek práva Prevádzkovateľa, ostatných Návštevníkov alebo tretích osôb,

3.2.2 neoprávnene zasahovať do Webu, upravovať Web alebo jeho obsah, pokúšať sa získať prístup k Webu alebo jeho funkciám inak ako prostredníctvom príslušného rozhrania,

3.2.3 akýmkoľvek spôsobom rozmnožovať, meniť, vykonávať dekompiláciu či inak zasahovať do softvéru zaisťujúceho chod Webu, súvisiacich zdrojových kódov a dokumentácie, ak na to nie je výslovne oprávnený,

3.2.4 používať Web spôsobom, ktorý by ho mohol poškodiť alebo sťažiť jeho chod (vrátane zásahu do hardvéru, na ktorom je Web prevádzkovaný),

3.2.5 kopírovať alebo inak preberať akýkoľvek obsah Webu vrátane Ponúk, používať Web alebo jeho obsah na komerčné účely bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa,

3.2.6 používať Web na zasielanie nevyžiadaných správ, škodlivých počítačových programov a ďalšieho nelegálneho alebo obťažujúceho obsahu,

3.2.7 tajiť, zakrývať či falšovať svoju totožnosť.

3.3 Ak návštevník prostredníctvom Webu poskytne akékoľvek údaje, všetky takéto informácie musia byť aktuálne, úplné a pravdivé. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu vzniknutú Návštevníkovi zadaním údajov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené.

4PRÁVA K DUŠEVNÉMU VLASTNÍCTVU

4.1 Web a jeho obsah zahŕňa nehmotné statky chránené ako autorské diela, alebo ako iné nehmotné statky chránené zákonom (napr. ochranné známky, databázy, dizajny, obchodné názvy a ďalšie) (ďalej spoločne len „Chránené statky“).

4.2 Prevádzkovateľ môže používať Chránené statky len na účely zobrazovania a prehliadania Webu a jednotlivých Ponúk online a využívania možnosti kontaktovať Prevádzkovateľa, respektíve oprávnené osoby Prevádzkovateľa, v prípade záujmu o Ponuku a ďalších funkcií Webu v súlade s týmito Podmienkami používania pre osobnú potrebu tak, ako sú v danom čase k dispozícii.

4.3 Návštevník nesmie Chránené statky akokoľvek meniť alebo do nich inak zasahovať, spracovávať ich, vytvárať odvodené diela, kombinovať ich s inými dielami ani ich začleňovať do spoločných diel. Návštevník nesmie vytvárať reprodukcie Chránených statkov. Najmä nesmie byť bez súhlasu Prevádzkovateľa preberaný obsah Webu agregátorom či porovnávačom ponúk.

4.4 Vylučujú sa akékoľvek zákonné licencie či voľné použitie v prospech Návštevníka, ktoré je možné dohodou strán vylúčiť.

5ZODPOVEDNOSŤ

5.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje vynaložiť primerané úsilie na to, aby bol Web dostupný a funkčný. Návštevník však berie na vedomie, že napriek tomuto úsiliu Prevádzkovateľa nemusí byť Web vždy plne k dispozícii, najmä z dôvodu nevyhnutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia Prevádzkovateľa, popr. nevyhnutnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za žiadnu škodu vzniknutú Návštevníkovi v dôsledku nedostupnosti či nefunkčnosti Webu.

5.2 Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa Webu, jeho funkčnosti a dostupnosti, spôsobilosti plniť konkrétny účel ani záruky týkajúcej sa jeho obsahu. Web je poskytovaný „as is“ („tak, ako je“) a prípadná nefunkčnosť, nedostupnosť alebo vady v obsahu Webu neoprávňujú návštevníka na žiadne práva z vadného plnenia.

5.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny (vrátane aktualizácie a odstránenia) obsahu a funkcií Webu. Toto prebieha automaticky a tieto Podmienky používania sa vzťahujú aj na aktualizovaný Web. Návštevník nie je oprávnený zmeny odmietnuť.

5.4 Prevádzkovateľ vynakladá pri tvorbe a prevádzke Webu primerané úsilie na zaistenie bezpečnosti prenášaných informácií. Prevádzkovateľ však nenesie zodpovednosť za narušenie bezpečnosti Webu a prenášaných informácií, ku ktorému dôjde nezávisle od vôle Prevádzkovateľa, a to napriek vynaloženiu primeraného úsilia o zabezpečenie informácií zo strany Prevádzkovateľa.

6PODPORA

6.1 V prípade problémov s Webom alebo jeho funkciami (nedostupnosť, nefunkčnosť) môže Návštevník požiadať Prevádzkovateľa o podporu, a to prostredníctvom e-mailu: poverenec@svoboda-williams.com. Prevádzkovateľ bude informovať Návštevníka o výsledku riešenia jeho žiadosti e-mailom, ktorý mu Návštevník na tento účel poskytne.

6.2 Vyššie uvedený e-mail Prevádzkovateľa môže Návštevník využiť aj v prípade oznámenia podozrenia, že Web alebo jeho obsah zasahuje do práv inej osoby alebo inak porušuje právne predpisy.

7OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1 Návštevník berie na vedomie, že v súvislosti s používaním Webu a kontaktovaním Prevádzkovateľa, respektíve oprávnenej osoby Prevádzkovateľa, prostredníctvom kontaktného formulára v prípade záujmu o Ponuku bude dochádzať k spracovaniu jeho osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Návštevníka sú k dispozícii v dokumente „Zásady spracovania osobných údajov a ochrany súkromia klientov spoločnosti Svoboda & Williams“, ktorý je k dispozícii na www.svoboda-williams.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov.

8SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Návštevník môže kedykoľvek ukončiť používanie Webu.

8.2 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek odoprieť Návštevníkovi prístup na Web, a to najmä v prípade, ak Návštevník porušil tieto Podmienky používania alebo právne predpisy v súvislosti s používaním Webu. Návštevníkovi z toho neplynú voči Prevádzkovateľovi žiadne nároky.

8.3 Ak je niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, bude neplatné ustanovenie nahradené ustanovením, ktorého zmysel je neplatnému ustanoveniu čo najbližší. Neplatnosť alebo neúčinnosť takéhoto ustanovenia nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Podmienok používania.

8.4 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky používania kedykoľvek doplniť či meniť. Toto doplnenie a/alebo zmena bude zverejnená vo webovom rozhraní. Dňom účinnosti novej verzie Podmienok používania stráca predchádzajúca verzia Podmienok používania účinnosť. Ak Návštevník nesúhlasí so zmenou Podmienok používania, má možnosť kedykoľvek okamžite ukončiť používanie Webu. Informácie o tomto doplnení a/alebo zmene budú zaslané aj registrovaným Návštevníkom na ich kontaktný e-mail uvedený v ich Používateľskom účte. V prípade, že Návštevník so zmenami nesúhlasí, má právo Registráciu kedykoľvek ukončiť.

8.5 Tieto Podmienky používania, ako aj všetky právne vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rozhodovanie prípadných sporov bude riešiť príslušný súd Slovenskej republiky, konkrétne všeobecný súd Prevádzkovateľa, príp. krajský súd, do ktorého právomoci patrí všeobecný súd Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď sa na príslušnosti súdu nemožno dohodnúť odchylne od právneho predpisu.

8.6 Tieto Podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňa 25.10.2023.

Lokalita
Parametre
Veľkosť
Min.
Max.
Cenové rozpätie
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpätie
Cena min.
Cena max.