Realitné informácie

Ďalšie služby

Realitné informácie

Slovenský realitný trh jednoznačne patrí k tým atraktívnym. Slovensko má výhodnú polohu uprostred Európy, rozmanitú prírodu, vyspelú ekonomiku aj bohatú históriu, ktorú možno pozorovať v takmer každom meste. Dominuje im Bratislava, ktorá sa premieňa na sebavedomú európsku metropolu. Je plná zaujímavých nehnuteľností, ktoré sú, zatiaľ, lacnejšie ako vo väčšine západných veľkomiest, a vykazujú tak možnosť rastu.

Ak sa rozhodnete na Slovensku kúpiť alebo prenajať nehnuteľnosť, či už rezidenčnú alebo komerčnú, budete potrebovať spoľahlivé, aktuálne informácie, aby ste mohli urobiť to správne rozhodnutie. Radi vám s orientáciou na rýchlo sa rozvíjajúcom a meniacom trhu pomôžeme. Disponujeme bohatými skúsenosťami profesionálov, ktorí vedia o všetkom, čo sa v realitných kruhoch udeje. Realitné know-how navyše pravidelne dopĺňame vlastnými prieskumami, a dokážeme tak plne zhodnotiť súčasné trendy a zároveň odhadnúť tie budúce.

Čo by ste mali vedieť o slovenskom realitnom trhu:

Daň z nehnuteľnosti

Všetky nehnuteľnosti v Slovenskej republike podliehajú ročnej dani z nehnuteľností. Zákon rozlišuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v dome. Jej výšku určuje druh nehnuteľnosti, jej výmera a lokalita. Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Správu dane z nehnuteľností v Bratislave vykonáva mesto (teda nie mestská časť), Oddelenie miestnych daní a poplatkov. Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Napríklad, ak sa stanete vlastníkom nehnuteľnosti 21.12.2018, daňové priznanie je potrebné podať do 31. 1. 2019. Ak sa ale stanete vlastníkom nehnuteľnosti 2. januára 2019, daňové priznanie môžete podať až do 31.1.2020. Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie v nasledujúcich rokoch už nemáte.

Daň z nadobudnutia nehnuteľnosti

Daň z nadobudnutia nehnuteľnosti sa na území Slovenskej republiky neuplatňuje.

Daň z príjmu

Ak daňovník predal nehnuteľnosť (napr. dom, byt, pozemok) resp. časť nehnuteľnosti na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Skutočnosť, či príjem z predaja nehnuteľnosti u daňovníka podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov. Zákon o dani z príjmov v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobodený príjem:

  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
  • z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),
  • z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,
  • z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov napr. zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v z. n. p., zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v z. n. p., zákon č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd a iných krívd, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z. n. p., zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách v z. n. p. a iné).

Ak je príjem z predaja nehnuteľnosti oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

DPH pri predaji nehnuteľnosti

Na účely zákona o DPH sa za nehnuteľnosť považujú pozemky a stavby alebo ich časti (napr. byty, nebytové priestory) spojené so zemou pevným základom; pozemky môžu byť stavebné, poľnohospodárska pôda, lesná pôda. Daňovníkmi DPH z predaja nehnuteľnosti sú platcovia DPH. Ak občan predáva svoj súkromný nehnuteľný majetok v postavení súkromnej osoby, tento predaj nie je predmetom DPH a nepodlieha zákonu o DPH. Pri predaji nie je rozhodujúce, akú výšku príjmu dosiahne z predaja, rovnako je bezpredmetné aké množstvo nehnuteľností predáva a v akom časovom období. Takéto predaje patria do rámca nakladania so súkromným majetkom a pri ich realizácii občan nemá postavenie zdaniteľnej osoby.

Zákon o DPH sa na občana vzťahuje vtedy, ak pri predaji nehnuteľnosti koná v postavení zdaniteľnej osoby. Podľa § 3 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH ekonomickou činnosťou (ďalej len „podnikanie“) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku; ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.

Občan pri predaji svojho súkromného nehnuteľného majetku koná v postavení zdaniteľnej osoby, ak pred dotknutým predajom podnikne aktívne kroky k predaju nehnuteľností uplatnením podobných prostriedkov, aké používajú podnikateľské subjekty (výrobcovia, obchodníci, firmy poskytujúce služby). Takéto aktívne kroky môžu pozostávať okrem iného zo zavedenia inžinierskych sietí na týchto pozemkoch, ako aj z využitia overených marketingových krokov, čiže ide o činnosti, ktoré nie sú normálne začlenené do rámca nakladania so súkromným majetkom. Predmetnú problematiku upravuje rozsudok ESD C-180/10.

Občan má pri predaji nehnuteľnosti postavenie zdaniteľnej osoby, keď ide o opakovaný nákup a predaj nehnuteľností za účelom získania príjmov majúcich sústavnú povahu.

Lokalita
Parametre
Veľkosť
Min.
Max.
Cenové rozpätie
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpätie
Cena min.
Cena max.