O spoločnosti Svoboda & Williams Slovakia s.r.o.

Svoboda & Williams

Spoločnosť Svoboda & Williams Slovakia s.r.o., exkluzívny partner Christie’s International Real Estate pre Českú republiku a Slovensko, je renomovaná realitná kancelária, ktorá poskytuje kompletný servis pri predaji, nákupe a prenájme nadštandardných rezidenčných a komerčných realít v atraktívnych lokalitách Bratislavy a celej SR.

Svoje služby poskytujeme našim Klientom pod obchodnými menami SVOBODA & WILLIAMS a FeelHome už od roku 1993 v ČR a od roku 2019 aj na Slovensku. Pracujeme výhradne s kvalitnými nehnuteľnosťami, rýchlo, profesionálne, s dôrazom na detail. Neustála inovácia všetkých našich obchodných aktivít nás drží vždy o krok pred ostatnými. Spoločnosť SVOBODA & WILLIAMS je vnímaná ako príkladný subjekt s vysokou spoločenskou zodpovednosťou, ktorého cieľom je vytvoriť si s Klientom dlhodobý vzťah založený na vzájomnej dôvere a spoľahlivosti. Veľkú rolu v tomto vzťahu hrá rešpektovanie súkromia, loajalita a absolútny rešpekt voči potrebám Klienta a jeho individuálnym požiadavkám. Vzhľadom k tomu sme pre Vás, nášho Klienta, pripravili tieto

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANY SÚKROMIA KLIENTOV
SPOLOČNOSTI SVOBODA & WILLIAMS
(„ZÁSADY SPRACOVANIA ÚDAJOV“)

Cieľom týchto ZÁSAD SPRACOVANIA ÚDAJOV vydaných spoločnosťou Svoboda & Williams Slovakia s.r.o., so sídlom Staromestská 3, 81103 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 52 116 344 (ďalej len „SVOBODA & WILLIAMS“), je poskytnúť Klientom informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť SVOBODA & WILLIAMS, ako Správca, spracúva o svojich Klientoch - fyzických osobách pri poskytovaní služieb sprostredkovania predaja či kúpy nehnuteľností, prenájme nehnuteľností, správy nehnuteľností a ďalších a pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných SVOBODA & WILLIAMS, používania aplikácií spoločnosti SVOBODA & WILLIAMS a pri kontaktoch s potenciálnymi Klientmi, k akým účelom a ako dlho spoločnosť SVOBODA & WILLIAMS tieto osobné údaje, v súlade s platnými právnymi predpismi, spracúva, komu a z akého dôvodu ich môže sprístupniť alebo predať, a rovnako informovať o tom, aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov prináležia.

Tieto Zásady sa týkajú spracovania osobných údajov Klientov SVOBODA & WILLIAMS a zodpovedajúcim spôsobom aj ich zástupcov či kontaktných osôb, potenciálnych Klientov či záujemcov o služby SVOBODA & WILLIAMS a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou SVOBODA & WILLIAMS a užívateľov aplikácií SVOBODA & WILLIAMS, a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcím ich vzťahu so spoločnosťou SVOBODA & WILLIAMS.

ČO OBSAHUJÚ TIETO ZÁSADY SPRACOVANIA ÚDAJOV?

 1. DEFINÍCIE
 2. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 3. KONTAKT NA POVERENCA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (DPO)
 4. PRÁVNY RÁMEC, PRINCÍPY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 5. AKÝM SPÔSOBOM A AKÉ ÚDAJE O KLIENTOCH ZÍSKAVAME A AKÝM SPÔSOBOM ICH POUŽÍVAME
 6. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM – KATEGÓRIE PRÍJEMCOV DÁT
 7. KDE ÚDAJE UCHOVÁVAME
 8. AKO DLHO ÚDAJE UCHOVÁVAME
 9. AKO SÚ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ
 10. PRÁVA KLIENTA A JEHO MOŽNOSTI

1. DEFINÍCIE

Osobný údaj/e (ďalej len „Údaj“ alebo „Údaje“) = všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. To znamená, že osobné údaje zahŕňajú aj údaje ako e-mail, adresu, telefónne číslo, uživateľské meno, profilové fotky, osobné preferencie, užívateľom generovaný obsah, informácie týkajúce sa telesnej charakteristiky. Môžu rovnako zahŕňať jedinečné číselné identifikačné údaje ako IP adresu užívateľovho počítača alebo MAC adresu zariadenia a súbory cookies.

Genetický údaj = osobné údaje týkajúce sa zdedených alebo získaných genetických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o jej fyziológii či zdraví a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky dotknutej fyzickej osoby.

Biometrický údaj = osobné údaje vyplývajúce z konkrétneho technického spracovania týkajúce sa fyzických či fyziologických znakov alebo znakov chovania fyzickej osoby, ktoré umožňuje alebo potvrdzuje jedinečnú identifikáciu, napríklad zobrazenie tváre, dynamicky zaznamenaný vlastnoručný podpis alebo daktyloskopické údaje.

Údaj o zdravotnom stave = osobné údaje týkajúce sa telesného alebo duševného zdravia fyzickej osoby, vrátane údajov o poskytnutí zdravotných služieb, ktoré vypovedajú o jej zdravotnom stave.

Anonymný údaj = taký údaj, ktorý buď v pôvodnom tvare alebo po prevedenom spracovaní nie je možné vzťiahnuť k určenému alebo určiteľnému subjektu údajov.

Pseudonymizovaný údaj = taký údaj, ktorý bol spracovaný tak, že už nemôže byť priradený konkrétnemu subjektu údajov bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sú tieto dodatočné informácie uchovávané oddelene a vzťahujú sa na nich technické a organizačné opatrenia, aby bylo zaistené, že nebudú priradené identifikovanej či identifikovateľnej fyzickej osobe.

Subjekt údajov = fyzická osoba, ku ktorej se vzťahujú osobné údaje. Za fyzickú osobu sa tiež považuje osoba podnikajúca na základe živnostenského či iného oprávnenia.

Správca = fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracovania určené právom Únie či členského štátu, môže toto právo určiť dotknutého správcu alebo zvláštne kritéria pre jeho určenie.

Sprostredkovateľ = fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre Správcu, a ktorý je uvedený na Zozname externých spracovateľov.

Spracovanie osobných údajov = akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, ktorý je vykonaný pomocou či bez pomoci automatizovaných postupov, ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štrukturovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo zničenie.

Porušenie zabezpečenia osobných údajov = porušenie zabezpečenia, ktoré vedie k náhodnemu alebo protiprávnemu zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému poskytnutiu alebo sprístupneniu prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov.

Súhlas subjektu údajov = akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým subjekt údajov dáva prehlásenie či iným zjavným potvrdením svoje povolenie k spracovaniu svojich osobných údajov.

Úrad = Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Nariadenie GDPR = NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon OOU = zákon č. 18/2018 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Zákon O EL.OBCHODE = zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Klient = fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola oslovená alebo oslovila spoločnosť SVOBODA & WILLIAMS za účelom posielania ponuky služieb, dopytu po službách, uzatvorenia zmluvy alebo už takúto zmluvu uzatvorila.

Data Privacy Officer („DPO“) = poverenec pre ochranu osobných údajov - osoba zodpovedná v spoločnosti SVOBODA & WILLIAMS za spracovanie osobných údajov.

2. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Svoboda & Williams Slovakia s.r.o.
so sídlom Staromestská 3, 81103 Bratislava - Staré Mesto
IČO: 52 116 344
www.svoboda-williams.sk

(ďalej len „SVOBODA & WILLIAMS“ alebo „Správca“)

ako Správca, si je vedomá právnych povinností pri spracovaní Údajov svojich Klientov a zodpovednosti, ktorú jej v tejto súvislosti ukladajú právne predpisy Slovenskej republiky a EU. Tento predpis poskytuje základný rámec spôsobov a podmienok, ako nakladať s Údajmi Klientov, ako postupovať pri spracúvaní Údajov a na koho sa obrátiť pri plnení povinností vyplývajúcich zo Zákona OOU, Zákona O EL.OBCHODE, Nariadenia GDPR a z týchto ZÁSAD SPRACOVANIA ÚDAJOV.

3. KONTAKT NA POVERENCA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (DPO)

Svoboda & Williams Slovakia s.r.o.
poverenec pre ochranu osobných údajov

Staromestská 3, 81103 Bratislava - Staré Mesto
poverenec@svoboda-williams.sk

4. PRÁVNY RÁMEC, PRINCÍPY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základný právny rámec spracovania Údajov tvorí Nariadenie GDPR, Zákon OOU, Zákon O EL.OBCHODE a ďalšie súvisiace právne predpisy.

Základným princípom spracovania Údajov je, aby vo vzťahu k Subjektu údajov boli spracúvané korektne, zákonným a transparentným spôsobom („zákonnosť, korektnosť a transparentnosť“). Údaje sú zhromažďované pre určité, výslovne vyjadrené a legitimné účely a nesmú byť ďalej spracúvané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlúčiteľný; ďalšie spracovanie pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely je možné.

Údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nutný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktorý sú spracúvané („minimalizácia údajov“); presné a v prípade potreby aktualizované; musia byť prijaté všetky rozumné opatrenia, aby Údaje, ktoré sú nepresné s prihliadnutím k účelom, pre ktoré sa spracúvajú, boli bezodkladne vymazané alebo opravené („presnosť“).

Údaje musia byť uložené vo forme umožňujúcej identifikáciu Subjektov údajov po dobu nie dlhšiu ako je nutné pre účely, pre ktoré sú spracúvané; Údaje je možné uložiť na dlhšiu dobu, pokiaľ sa spracúvajú výhradne pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely, a to za predpokladu prevedenia a dodržania príslušných technických a organizačných opatrení, s cieľom zaručiť práva a slobody Subjektu údajov („obmedzenie uloženia“).

Údaje musia byť spracované spôsobom, ktorý zaistí náležité zabezpečenie Údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením („integrita a dôvernosť“);

Ako Správca prijímame vhodné opatrenia, aby sme poskytli Subjektu údajov stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie týkajúce sa získania, spracovania, vymazania a zabezpečenia Údajov. Tieto povinnosti musíme ako Správca splniť, čo robíme oi. týmito ZÁSADAMI SPRACOVANIA ÚDAJOV.

5. AKÝM SPÔSOBOM A AKÉ ÚDAJE O KLIENTOCH ZÍSKAVAME A AKÝM SPÔSOBOM ICH POUŽÍVAME

SVOBODA & WILLIAMS môže Údaje zhromažďovať alebo získavať prostredníctvom našich internetových stránok, formulárov, aplikácií, elektronického či telefonického kontaktu, osobného stretnutia či inak. Niekedy ich spoločnosti SVOBODA & WILLIAMS poskytne priamo Klient, napríklad pri vytvorení užívateľského účtu na našich stránkach, keď nás kontaktujete telefonicky, e-mailom alebo osobne, niekedy ich zromažďujeme ako Správca, napr. použitím súborov cookies, aby sme zistili, ako používate naše stránky alebo aplikácie, alebo ich získávame od iných osôb, napr. od spolupracujúcich subjektov – realitných maklérov aj realitných kancelárií, napr. Christie‘s International Real Estate.

Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania – môže byť Správcom použité pri zasielaní či zobrazení personalizovaných oznamov či obsahu. Ide o špecifickú metódu, ktorou je akákoľvek forma automatizovaného spracovania Údajov spočívajúcich v ich použití k hodnoteniu niektorých osobných aspektov vzťahujúcích sa k fyzickej osobe, najmä k rozboru alebo odhadu aspektov týkajúcich sa ich osobných preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, chovania, miesta, kde sa nachádzajú, zdravotného stavu, spoľahlivosti alebo pohybu. To znamená, že Údaje Správca môže zhromažďovať v rôznych situáciách, viď Tabuľka č. 1 nižšie. Tieto údaje Správca môže centralizovať a analyzovať, aby mohol posúdiť a odhadnúť osobné preferencie a záujmy Klienta. Na základe takého rozboru potom Správca zasiela či zobrazuje oznamy alebo obsah prispôsobený záujmom a potrebám Klienta. Po splnení určitých podmienok má Klient právo vzniesť námietky proti použitiu Údajov pre účely profilovania, viď Tabuľka č. 2 nižšie.

Údaje sú Správcom zhromažďované:

 • z právneho dôvodu, ktorý je uvedený v čl. 6, odst. 1, písm. b) Nariadenia GDPR, teda preto, že ich spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorého zmluvnou stranou je Klient, ako Subjekt údajov, alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Klienta. Údaje sú poskytované povinne a účelom spracovania týchto Údajov je uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu a súvisiacich úkonov (komunikácia s Klientom ohľadom ponúkaných služieb a nehnuteľností a pod.). Zdroj Údajov je Klient alebo ním poverená osoba. Pokiaľ Údaje Klient neposkytne, nemôže s ním byť uzatvorená zmluva, ani jednané za účelom uzatvorenia zmluvy, ani poskytnutá služba, o ktorú Klient požiadal (napr. zaslanie konkrétnych informácií k nehnuteľnosti, dohodnutie schôdzky, prehliadky nehnuteľnosti, uzatvorenie zmluvy so Správcom, popr. treťou osobou (kúpa/predaj nehnuteľnosti, prenájom nehnuteľnosti, správa nehnuteľnosti atď.) (ďalej len „Plnenie zmluvy“).
 • z právneho dôvodu, ktorý je uvedený v čl. 6, odst. 1, písm. f) Nariadenia GDPR, teda preto, že spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Správcu, aby Správca mohol Klientovi zasielať priame marketingové obchodné oznamy – newsletter, cielenú reklamu, prispôsobené doporučenia a pod., to všetko v smysle príslušných právnych predpisov. Údaje v rozsahu nevyhnutom pre uvedené priame marketingové aktivity (meno, priezvisko a emailová adresa) sú Údaje spracované na základe opravneného záujmu správcu, v rozsahu nad tento rámec sú spracúvané výlučne na základe súhlasu Klienta. Zdroj Údajov je Klient alebo ním poverená osoba. Pokiaľ Údaje Klient neposkytne, nemôžu mu byť zasielané obchodné oznamy (newsletter) a Klient nemôže ani riadne používať webové stránky a aplikácie Správcu (ďalej len „Súhlas s OS a cookies“)
 • z právneho dôvodu, ktorý je uvedený v čl. 6, odst. 1, písm. c) Nariadenia GDPR, teda preto, že spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti Správcu, aby Správca splnil právne požadavky podľa zvláštnych právnych predpisov (napr. zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu). Údaje sú poskytované povinne a účelom spracovania týchto Údajov je uzatvorenie plnenia právnych povinností správcu, které mu ukladajú právne predpisy. Zdroj Údajov je Klient alebo ním poverená osoba. Pokiaľ Údaje Klient neposkytne, je možné, že s ním nebude môcť byť uzatvorená zmluva ani jednanie za účelom uzatvorenia zmluvy, ani poskytnutá služba, o ktorú Klient požiadal (napr. zaslanie konkrétnych informácií o nehnuteľnosti, dohodnutie schôzky, prehliadky nehnuteľnosti, uzatvorenie zmluvy so Správcom, popr. treťou osobou (kúpa/predaj nehnuteľnosti, prenájom nehnuteľnosti, správa nehnuteľnosti ap.) (ďalej len „Právna povinnosť“)
 • z právneho dôvodu, ktorý je uvedený v čl. 6, odst. 1, písm. f) Nariadenia GDPR, teda preto, že spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Správcu, aby Správca mohol zaistiť zabezpečenie svojich platforiem a služieb proti zneužitiu, porozumieť lepšie Klientovi a zaistiť riadne fungovanie svojich internetových stránok a aplikácií. Údaje sú poskytované povinne a účelom spracovania týchto Údajov je zaistenie zabezpečenia internetových stránok/aplikácií Správcu a ich ochrany proti zneužitiu a ďalej lepšie pochopenie potrieb a požiadaviek Klienta, zlepšenie služieb a povedomia o značke, zaistenie riadneho fungovania OS, reklamy, a ich zdokonaľovania a ochrany prostredníctvom cookies a zabezpečenie plnenia zmluvných povinností Správcu voči tretím osobám v zaujme Klienta, najmä majiteľom nehnuteľností, developerom atď. Zdroj Údajov je Klient alebo ním poverená osoba. Ak Klient Údaje neposkytne, môže to ovplyvniť našu schopnosť poskytnúť Klientovi naše služby (ďalej len „Oprávnené záujmy“).

Bližšie vysvetlenie následuje nižšie:

Tabuľka č. 1

Pri akých interakciách Klient môže poskytnúť Údaje a Správca ich môže zhromažďovať? Aké Údaje od Klienta môže Správca získať priamo alebo v dôsledku Klientovej komunikácie so Správcom? – KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV Akým spôsobom a prečo môže Správca použiť Údaje? Aký je právny základ pre používanie Údajov?
Kontakt za účelom požiadavky služieb
Správca Údaje zhromaždené pri kontakte Klienta so Správcom – záujem o ponuku kúpy/predaja nehnuteľnosti, ponuku prenájmu nehnuteľnosti, ponuku ďalších služieb Správcu a pod.).
Podľa typu požadovaných služieb môže ísť o meno, priezvisko, rodné priezvisko, tel. číslo, emailovú adresu, číslo rezervácie, číslo kreditnej karty, číslo bankového účtu, kontaktnú adresu, národnosť, dátum pobytu, účel pobytu, číslo víza, ŠPZ auta, adresu trvalého pobytu, číslo letu, rodné číslo, číslo OP alebo pasu, dátum narodenia, pohlavie, orgán, ktorý preukaz totožnosti vydal a dobu jeho platnosti, kópiu/scan OP/pasu/podpisu Aby Správca mohol spätne kontaktovať Klienta, identifikovať a skontrolovať Klienta, uzatvoriť s ním zmluvu. Plnenie zmluvy
Poskytnutie služby, o ktorú Klient požiadal (napr. zaslanie konkrétnych informácií k nehnuteľnosti, dohodnutie schôzky, prehliadky nehnuteľnosti, adresný feedback, uzatvorenie zmluvy so Správcom, popr. treťou osobou (sprostredkovanie/kúpa/predaj/prenájom/správa nehnuteľnosti a pod.)
Aby Správca mohol identifikovať a vykonať kontrolu Klienta. Právna povinnosť
Splnenie povinnosti Správcu vyplývajúcej zo zvláštnych právnych predpisov (zákon o pobyte cudzincov na území SR, zákon o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovania terorismu.
Aby Správca mohol identifikovať a vykonať kontrolu Klienta. Právna povinnosť so súhlasom
Splnenie povinnosti Správcu vyplývajúcej zo zvláštnych právnych predpisov (zákon o pobyte cudzincov na území SR, zákon o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovanie terorismu.
Vytvorenie a správa účtu
Údaje zhromáždené pri vytvorení účtu na internetových stránkach alebo v aplikáciách Správcu (Feedback form a pod.).
Podľa spôsobu kontaktu môže ísť o meno, priezvisko, pohlavie, e-mailovú adresu, adresu, telefónne číslo, fotografiu, dátum narodenia, užívateľské meno a heslo, preferencie, kategórie nehnuteľností, obľúbené nehnuteľnosti. Aby Správca mohol spravovať účet Klienta, komunikovať s Klientom a aby Klient mohol nastavovať svoj účet a preferencie. Plnenie zmluvy
Poskytnutie služby, o ktorú Klient požiadal (napr. vytvorenie účtu, zaslanie konkrétnych informácií k nehnuteľnosti, adresný feedback a pod.)
Aby Správca mohol Klientovi na jeho žiadosť zasielať prispôsobené marketingové oznamy, podľa preferencií Klienta. Súhlas s OS a cookies
Aby Správca mohol registrovať Klienta a mohol splniť svoju zmluvnú povinnosť voči tretím osobám Oprávnené záujmy
Zaistenie splnenia zmluvnej povinnosti Správcu voči tretím osobám, najmä majiteľom nehnuteľností, developerom atď.
Newsletter a prihlásenie k odberu reklamných oznámení (OS) Podľa intenzity komunikácie môžu tieto Údaje zahŕňať e-mailovú adresu, meno a priezvisko, preferencie. Aby Správca mohol Klientovi na jeho žiadosť zasielať prispôsobené marketingové oznamy, podľa preferencií Klienta. Súhlas s OS a cookies
Aby Správca mohol vykonávať analýzy a zbierať štatistické dáta. Oprávnené záujmy
Prispôsobenie svojich marketingových oznámení, zistenie ich účinnosti a zaistenie čo nejrelevantnejších informácií pre Klienta, a ďalej lepšie porozumenie potrebám a požiadavkám Klienta, zlepšenie služieb a povedomia o značke.
Aby Správca mohol uchovávať aktualizovaný zoznam s odhlásenými odbermi OS, pokiaľ Klient OS odhlásil. Právna povinnosť
Uchovávanie Údajov na zozname s odhlásenými odbermi OS, pokiaľ Klient OS odhlásil.
Prezeranie internetových stránok
Informácie o Klientovi a jeho správaní zhromáždené pomocou súborov cookies či pomocou obdobných technológií pri prezeraní internetových stránok Správcu alebo tretích osôb.
Podľa intenzity komunikácie môžu tieto Údaje zahŕňať údaje o použití internetových stránok/aplikácií Klientom, najmä miesto pôvodu, prihlasovacie údaje, prezerané stránky, pozreté videá, obľúbené/preferované nehnuteľnosti, predmet vyhľadávania, poloha, trvanie návštevy, IP adresa, informácie o prehliadači, informácie o zariadení. Správca používa cookies pri už zdieľaných Údajoch (prihlásenie k odberu newsletteru, e-mail a pod.), ďalej k umožneniu riadneho fungovania internetových stránok a aplikácií Správcu, k riadnemu zobrazeniu obsahu, k vytvoreniu a zapamätaniu prihlasovacích údajov, originácie, jazykovej preferencie, ďalej parametre zariadenia, rozlíšenia displeja a pod., k zlepšeniu internetových stránok a aplikácií Správcu, k zabezpečeniu internetových stránok a aplikácií pred zneužitím, k odstraňovaniu porúch, k vykonávaniu štatistických zisťovaní za účelom predchádzania double-countingu, k zisťovaniu reakcie Klienta na reklamné akcie Správcu, k zlepšovaniu ponuky, k zisťovaniu pôvodu záujmu Klienta o internetové stránky a aplikácie Správcu. Oprávnené záujmy
Zaistenie riadneho fungovania internetových stránok a aplikácií, OS, reklamy, a ich zdokonaľovania a ochrany prostredníctvom cookies.
K dodaniu cielenej internetovej reklamy podľa správania Klienta, k zobrazeniu nehnuteľností a obsahu na platformách sociálnych médií, k prispôsobeniu služieb, zasielaniu odporúčaní, OS či obsahu na základe profilu a záujmu Klienta, zobrazenie internetovej stránky aplikácií Správcu Klientovi tzv. "na mieru", napr. personifikácie, automatické prihlásenia, cookies pre úpravu užívateľského rozhrania, veľkosť displeja, preferencia písma, umožnenie zdieľania Správcovho obsahu na sociálnych sieťach atď. (tlačítka pre zdieľanie k zobrazeniu stránky). Súhlas s OS a cookies

6. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM – KATEGÓRIE PRÍJEMCOV DÁT

Údaje Klienta môže Správca zdieľať, aby splnil svoje právne povinnosti, zlepšil svoje služby, alebo keď obdrží súhlas Klienta s takým zdieľaním.

Údaje môžu spracúvať v mene Správcu iba dôveryhodní externí spracovatelia/príjemci. Týmto externým sprostredkovateľom/príjemcom Správca poskytuje iba také informácie, ktoré potrebujú pre poskytnutie služby, a vyžaduje, aby Údaje nepoužívali pre žiadny iný účel. Správca vynakladá všetko úsilie, aby zaistil, že všetky tretie osoby, s ktorými spolupracuje, budú Údaje uchovávať riadne zabezpečené. Služby, ktoré vyžadujú spracovanie Údajov, Správcovi poskytujú napr. zmluvní realitní makléri, externí dodávatelia IT služieb, ako sú poskytovatelia platforiem s hostingovými službami, správou a podporou našich databáz a taktiež nášho softwaru a aplikácií, ktoré môžu obsahovať Údaje (tieto služby by niekedy mohli obnášať prístup k Údajom s cieľom vykonať požadované úlohy), ďalej majitelia nehnuteľností, developeri, osoby zaisťujúce monitoring sociálnych médií, správu identity, hodnotenie a recenzie, riadenie vzťahov so zákazníkmi, webové analýzy a vyhľadávače, nástroje spracovania obsahu generovaného užívateľom, reklamné, marketingové a digitálne agentúry a agentúry pre sociálne médiá, ktoré dodávajú reklamu, marketingové služby a kampane, analyzujú ich účinnosť a spravujú kontakty s Klientom.

Zoznam príjemcov Údajov

Údaje je Správca povinný oznámiť tretím osobám, ak má takú povinnosť za účelom splnenia povinnosti uloženej právnymi predpismi, alebo má možnosť tak učiniť na ochranu práv, majetku, záujmov či bezpečnosti Správcu, jeho Klientov, zamestnancov, externých maklérov.

Údaje môže Správca tiež oznámiť, pokiaľ k tomu má súhlas Klienta alebo pokiaľ mu to dovoľuje zákon.

Údaje Správca ani neponúka ani nepredáva vo forme databáz tretím osobám.

Zhromáždené Údaje nebudú zdieľané so žiadnou treťou osobou, okrem vyššie uvedených.

7. KDE ÚDAJE UCHOVÁVAME

Údaje, ktoré o Klientovi Správca zhromažďuje, sú uložené a spracúvané iba na území EU, alebo na území štátov, ktoré sa zaviazali dodržiavať EU štandardy spracovania a zabezpečenia osobných údajov (USA). Mimo EU sú Údaje spracúvané alebo ukladané iba u sprostredkovateľov/príjemcov, ktorí sú certifikovaní podľa EU - U.S. Privacy Shield - ide o Google LLC a Dropbox, Inc.

8. AKO DLHO ÚDAJE UCHOVÁVAME

Údaje Klienta sú uchovávané pokiaľ je to nutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ich Správca obdržal, aby vyhovel potrebám Klienta alebo splnil svoje právne povinnosti.

Pre určenie doby uchovávania Údajov sa uplatnia nižšie uvedené kritériá:

 • pokiaľ má Klient záujem o nehnuteľnosť ponúkanú Správcom alebo uzatvoril so Správcom zmluvu - Údaje v Kontaktnom formulári Klienta sú uchovávané po dobu 6 mesiacov od ich získania, Údaje v elektronickej forme sú uchovávané po dobu 5 rokov od ich získania, resp. od ukončenia zmluvného vzťahu s Klientom, pokiaľ právne predpisy nestanovia dobu dlhšiu (Plnenie zmluvy),
 • pokiaľ Klient uzatvoril so Správcom zmluvu o krátkodobom prenájme nehnuteľnosti - Údaje v papierovej podobe sa likvidujú do 1 mesiaca od ukončenia zmluvného vzťahu, Údaje v elektronickej podobe sú uchovávané po dobu 18 mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu s Klientom, pokiaľ právne predpisy nestanovia dobu dlhšiu (Plnenie zmluvy),
 • pokiaľ má Klient záujem o zasielanie OS, Údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov od ich získania (Súhlas s OS a cookies),
 • pokiaľ nás Klient kontaktuje s otázkou či žiadosťou o spätný kontakt, Údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú pre spracovanie otázky a ďalej po dobu 10 rokov od poslednej interakcie (Plnenia zmluvy), pokiaľ si Klient vytvorí účet, Správca uchováva Údaje, dokiaľ Klient nepožiada o zmazanie, alebo po dobu 10 rokov od poslednej aktivity na účte Klienta (Oprávnené záujmy),
 • pokiaľ Klient súhlasil so zasielaním priamych marketingových oznamov, uchovávajú sa Údaje, dokiaľ Klient neodhlási ich odber alebo nepožiada Správcu o ich zmazanie, alebo po dobu 10 rokov od poslednej interakcie (Súhlas s OS a cookies),
 • pokiaľ sú na zariadení Klienta umiestnené cookies, sú Údaje uchovávané po dobu nevyhnutnú k dosiahnutiu ich účelu, podľa typu cookies (Súhlas s OS a cookies),
 • ak Správca plní právne požiadavky podľa zvláštnych právnych predpisov (napr. zákon č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu atď.), Údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov od ich získania, resp. od ukončenia zmluvného vzťahu s Klientom alebo uskutočnenia transakcie, pokiaľ právne predpisy nestanovia dobu dlhšiu (Právna povinnosť).

Niektoré Údaje môže Správca uchovávať, aby splnil svoje právne povinnosti a tiež, aby mohol riadne chrániť svoje oprávnené záujmy, alebo pre štatistické účely či účely uchovávania histórie.

Pokiaľ bol naplnený účel uchovávania Údajov a ubehla doba ich uchovávania, sú Údaje zo systémov a záznamov Správcu vymazané alebo anonymizované, aby už nebola možná identifikácia Klienta.

9. AKO SÚ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ

Správca vynakladá všetko úsilie, aby Údaje riadne ochránil, a to od okamihu ich získania do okamihu ich zmazania, pseudonymizácie či anonymizácie. Správca uchováva a spracúva Údaje zabezpečené na úrovni štandardov daného odvetvia a prijal všetky primerané bezpečnostné opatrenia pomocou svedomito nastavených interných procesov a bezpečnostných politík, aby nedošlo k zneužitiu Údajov alebo neoprávnenému prístupu k Údajom. Správca zmluvne zaistil, aby každý oprávnený a dôveryhodný sprostredkovateľ (viď. Čl. 6 tohto dokumentu) nakladal s Údajmi rovnakým spôsobom.

Ako vyplýva z technickej povahy fungovania prenosu dát na Internete, Správca nemôže zaistiť bezpečnosť Údajov Klienta prenášaných na internetové stránky Správcu. Preto je zabezpečenie akýchkoľvek informácií prenášaných týmto spôsobom mimo technické možnosti Správcu.

10. PRÁVA KLIENTA A JEHO MOŽNOSTI

Práva klienta Vysvetlenie pre klienta
Právo byť informovaný Ako subjekt údajov máte okrem všeobecného práva na informácie o spracovaní následujúce práva, ktorých výkon Správca plne rešpektuje:
Právo na prístup k Údajom Právom na prístup sa rozumie oprávnenie Subjektu údajov získať na základe žiadosti od správcu informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú jeho Údaje spracované a pokiaľ sú spracované, má Subjekt údajov právo tieto Údaje získať a zároveň má právo získať nasledujúce informácie:
 • účely spracovania,
 • kategórie dotknutých Údajov,
 • príjemcu alebo kategóriu príjemcov, ktorým Údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • plánovaná doba, po ktorú budú Údaje uložené,
 • existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz Údajov, ako aj právo obmedziť spracovanie Údajov a právo vzniesť námietku proti spracovaniu Údajov,
 • právo podať sťažnosť na Úrade,
 • všetky dostupné informácie o zdroji Údajov, pokiaľ nie sú získané od Subjektov údajov,
 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátanie profilovania.
Právo na opravu Právo na opravu či doplnenie nepresných alebo neúplných Údajov, ktoré sa Vás týkajú.
Právo na výmaz/právo byť zabudnutý Toto právo predstavuje povinnosť Správcu zlikvidovať Vaše údaje, pokiaľ je splnená aspoň jedna z následujúcich podmienok:
 • údaje už nie su potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo inak spracované,
 • subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,
 • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,
 • údaje boli spracované protiprávne,
 • údaje musia byť vymazané ku splneniu právnej povinnosti,
 • údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (na internete) na základe súhlasu dieťaťa.

Právo na výmaz však nie je absolútne právo a nariadenie GDPR upravuje rad okolností, za ktorých k výmazu aj napriek vyššie uvedenej skutočnosti nepríde.

Právo na výmaz nebude uplatňované v prípadoch, ak je spracovanie nevyhnutné:

 • pre výkon práva na slobodu prejavu a komunikácie,
 • pre splnenie právnej povinnosti, alebo pre splnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme alebo pri verejnej moci,
 • z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely,
 • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

V prípade žiadosti o výmaz budete vždy informovaný, či k výmazu došlo a v prípade, že nie, z akého dôvodu.

Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Údajov Ako klient máte právo byť informovaný o porušení zabezpečenia Údajov v prípadoch, kedy došlo k porušeniu zabezpečenia a je pravdepodobné, že taký prípad porušenia zabezpečenia Údajov bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb.
Právo odvolať súhlas so spracovaním Údajov Právo kedykoľvek odvolať súhlas, ak sú Vaše Údaje spracované na základe Vášho súhlasu.
Právo vzniesť sťažnosť V prípade porušenia zákonných povinností týkajúcich sa ochrany Údajov máte právo podať sťažnosť Úradu.
Právo vzniesť námietku proti spracovaniu Údajov Právo vzniesť námietku proti spracovaniu Údajov u Správcu z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Subjektov údajov; vzniesť námietku môžete proti spracúvaniu Údajov, ktoré prebieha na základe nasledujúcich právnych dôvodov:
 • spracovanie je nevyhnutné pre plnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Správca poverený,
 • spracovanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov príslušného Správcu či tretej strany.

Správca v prípade vznesenej námietky Údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Subjektov údajov, alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenositeľnosť údajov Podstatou tohto práva je možnosť za určitých podmienok získať Údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste Správcovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požadovať predanie týchto Údajov inému správcovi. Podmienky aplikácie tohto práva sú nasledujúce:
 • musí ísť o spracovanie založené na Vašom súhlase či za účelom plnenia zmluvy, a
 • spracovanie sa vykonáva automatizovane.

V rámci činnosti spoločnosti SVOBODA & WILLIAMS neprebieha spracovanie, ktoré by uplatnenie tohto práva umožňovalo.

Právo na obmedzenie spracovania Právo požadovať obmedzenie spracovania Údajov; obmedzenie spracovania predstavuje situáciu, kedy sú Vaše uložené Údaje označené za účelom obmedzenia ich spracovania v budúcnosti; Údaje, v ktorých došlo k obmedzeniu spracovania, môže správca spracovať, s výnimkou ich uloženia, iba s Vaším súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu. Právo na obmedzenie spracovania máte v nasledujúcich prípadoch:
 • pokiaľ popierate presnosť Údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť Údajov overiť,
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu, a to po dobu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi,
 • spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz Údajov a žiadate miesto toho o obmedzenie ich použitia,
 • Správca už Údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom rozhodovaní Toto právo zaisťuje, že nebudete ako Subjekt údajov predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo, s výnimkami uvedenými v čl. 22, ods. 2, Nariadenia GDPR.

Tieto Zásady spracovania Údajov sú účinné od 15. 3. 2019 a sú vydané v súlade s Nariadením GDPR.

Lokalita
Parametre
Veľkosť
Min.
Max.
Cenové rozpätie
Cena min.
Cena max.
Cenové rozpätie
Cena min.
Cena max.